“Krivo poredane” poruke

Ovo je jedan od niza opisa problema s korištenjem elektroničke pošte
na adresi  http://webmail.ffzg.hr. Taj niz opisa problema počinje ovdje.


Riječi “Krivo poredane” poruke iz naslova su u navodnicima, zato što poruke nikad nisu krivo poredane, nego su poredane onako kako program “misli” da poruke trebaju biti poredane.  Problem nastaje onda kad su poruke poredane nekim redoslijedom koji korisnik ne očekuje, a nije svjestan tog “krivog” poretka. Srećom, objašnjenje problema je jednostavno, a ispravljanje problema brzo. Dolje je prikazano osam slika ekrana istog sandučića elektroničke pošte, s porukama poredanim na različite načine. Iza slika je nastavak teksta. Čitajte dalje.

NAPOMENA: Na ovim slikama su prikazi ekrana za program SquirrelMail koji se koristi na adresi https://webmail.ffzg.hr. Na drugim adresama i u drugim programima za gledanje elektroničke pošte će slike biti drukčije, ali je problem konceptualno isti: u sandučiću je mnoštvo poruka i one su prikazane u nekakvom poretku, onako kako je programu “kazano” da treba poredati poruke. Tipično se za redanje poruka koriste sljedeći kriteriji: datum prispjeća poruke, ime ili adresa pošiljatelja ili naslov (engl. subject line).

Što je prikazano na gornjim slikama ekrana?

Na gornjim slikama ekrana označenim brojevima 1-8 je prikazan isti sandučić elektroničke poruke, s porukama prikazanim u različitom poretku. Popis poruka je u konkretnom slučaju dugačak 72 stranice, a prikazane su poruke s početka prve stranice.

Na svakoj prikazanoj slici ekrana su crvenim pravokutnikom označena zaglavlja stupaca s nazivima: Šalje, Received i Naslov. Desno od svakog naziva u zaglavlju stupca se vidi kvadratić ili trokutić, i na svakoj slici je crvenim krugom označen jedan od tih kvadratića i trokutića.

Na svakoj slici ekrana se u krugu vidi trokutić, osim na prvoj, gdje se u zaglavljima sva tri stupca nalaze kvadratići. Na svakoj slici je najviše jedan trokutić.

Kakvo je značenje tih kvadratića i trokutića?

Kvadratić znači: “Poredak poruka se NE određuje prema vrijednostima prikazanim u ovom stupcu”.

Ako sva tri zaglavlja sadrže kvadratiće (a nijedan trokutić),
poruke se prikazuju u “prirodnom poretku”,
prema redu pristizanja u sandučić.

Trokutić s vrhom prema dolje označava poredak u rastućem redu vrijednosti u stupcu, po abecedi ili vremenu/datumu prispjeća poruke.

Trokutić s vrhom prema gore označava poredak u padajućem redu vrijednosti u stupcu, po abecedi ili vremenu/datumu prispjeća poruke.

Kako se upravlja poretkom poruka u sandučiću?

Kvadratići i trokutići u zaglavljima stupaca su “aktivni”, pa ih se može “kliknuti” (onda kad mišem naciljate na njih i strelica se pretvori u “ručicu”).

  • klik na kvadratić ga pretvara u trokutić s vrhom prema gore (a ako je u zaglavlju nekog drugog stupca već bio trokutić, taj se trokutić usput pretvori u kvadratić)
  • klik na trokutić s vrhom prema gore ga pretvara u trokutić s vrhom prema dolje
  • klik na trokutić s vrhom prema dolje ga pretvara u kvadratić

Poredak poruka se mijenja nakon klika na kvadratić ili trokutić, kako je izneseno u prethodnom odjeljku. U slučaju da sandučić sadrži mnogo poruka, redanje poruka može potrajati i više desetaka sekundi.

Kako nastane problem s “krivim poretkom” poruka?

Problem rutinski nastaje onda kad korisnik slučajno klikne na kvadratić ili trokutić i tako promijeniti poredak poruka, a nije svjestan da je promijenio poredak, nego samo vidi da mu “poruke ne dolaze”, a kasnije često i otkrije da mu “poruke zapravo dolaze na kriva mjesta u popisu poruka”.

Problem se rješava u tri sekunde tako da se poredak poruka u sandučiću podesi na ispravan način (tipično, tako da posljednje pristigle poruke budu na vrhu popisa).