Podešavanje e-mail programa

Usluga elektroničke pošte sastoji se u razmjeni tekstualnih poruka. Ovaj članak objašnjava detalje funkcioniranja e-mail usluge kako biste mogli podesiti program za čitanje/slanje elektroničke pošte.

Webmail: https://webmail2.ffzg.hr
POP3 poslužitelj: pop.ffzg.hr, port: 110 (+ TLS/STLS), port: 995 (SSL)
IMAP poslužitelj: mail.ffzg.hr, port: 993 (SSL)
SMTP poslužitelj: mail.ffzg.hr, port: 25 (+ STARTTLS), port: 465 (SSL)
Knjižnica: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr
Detalji funkcioniranja e-mail usluge

Korištenje elektroničke pošte podrazumijeva korištenje usluga poslužitelja elektroničke pošte (e-mail server) i na odgovarajući način podešen program za elektroničku poštu (e-mail client).

Funkcije e-mail poslužitelja


E-mail poslužitelj je računalo koje ima sljedeće funkcije:

 • operacije protokolom SMTP:
  • primanje elektroničke pošte putem Interneta
  • slanje elektroničke pošte putem Interneta
  • primanje pošte fakultetskih korisnika za internu komunikaciju i za slanje putem Interneta
 • operacije protokolom POP:
  • preuzimanje pošte sa e-mail poslužitelja na korisničko računalo (zbog čitanja, pisanja odgovora itd.)
 • operacije protokolom IMAP:
  • čitanje pošte direktno sa e-mail poslužitelja, korisniku se dozvoljava pristup i upravljanje porukama na samom poslužitelju
 • rad s e-mail sandučićem izravno iz UNIX okoline, korištenjem programa mutt, pine, elm, mail, mailx i slično, kroz terminal ili emulator terminala
 • webmail (katkad, ili često, je jednostavnije pogledati mail koristeći web preglednik, umjesto da se tlačite ovdje opisanim konfiguriranjem e-mail programa)

Budući da se najveći dio korisnika koristi programima s protokolima POP, IMAP i SMTP, ovaj se članak neće baviti konfiguracijom terminalskih Unix programa.

Korištenje pošte s korisničkog računala


Korištenjem POP protokola pretpostavlja se postojanje korisničkog računala, koje se u ime korisnika spaja na e-mail poslužitelj, a zatim u ime korisnika iz poslužiteljskog e-mail sandučića podiže pristiglu poštu i kopira je u lokalni e-mail sandučić (obično je pri tome i briše iz e-mail sandučića na poslužitelju), na kojem korisnik piše odgovore i onda ih šalje na odgovarajuće adrese.Korisničko računalo koje radi u ovom načinu može koristiti različite operacijske sustave: Windows, MacOS, Linux i druge. Korisnik može koristiti više korisničkih računala od kojih svako preuzima poštu iz istog e-mail sandučića.

Obratite pažnju – u slučaju korištenja korisničkog računala sa POP protokolom govorimo o dva poštanska sandučića:

 • poštanski sandučić na poslužitelju – pravi sandučić u koji cijelo vrijeme dolazi pošta upućena na vašu e-mail adresu,
 • poštanski sandučić na korisničkom računalu – prividni sandučić u kojeg se pošta smješta nakon preuzimanja sa poslužitelja po korisnikovom zahtjevu i kojim se koristimo kod čitanja pošte i pisanja odgovora.

IMAP protokol funkcionira na sličan način kao i POP, razlika je u direktnom čitanju pošte sa poslužitelja. Pri spajanju na poslužitelj kopiraju se samo naslovi pošte na korisničko računalo, a tek nakon pokušaja otvaranja željene poruke dohvaća se ostatak.

Obratite pažnju – u slučaju korištenja korisničkog računala sa IMAP protokolom govorimo o jednom poštanskom sandučića:

 • poštanski sandučić – upravlja se poštom direktno na poslužitelju (brisanje poruke na korisničkom računalu uzrokuje brisanje poruke na poslužitelju)

Prednost IMAP protokola pri korištelju s više korisničkih računala za pristup istom računu proizlazi iz direkntong čitanja i upravljanja poštom sa poslužitelja, npr. brisanjem nježeljene poruke sa jednog korisničkog računala uzrokuje brisanje poruke sa poslužitelja pošte, tu istu poruku na drugom korisničkom računalu nečemo pronaći pošto se akcija brisanja izvršila direktno na poslužitelju.

Protokoli za korištenje elektroničke pošte


Korisničko se računalo na poslužitelj spaja:

 • protokolom POP ili IMAP za preuzimanje pristigle pošte iz sandučića (tzv. incoming ili inbound promet, promet prema unutra), i
 • protokolom SMTP za slanje napisanih poruka (tzv. outgoing ili outbound promet, promet prema van).

Poslužitelj na kojeg se korisničko računalo spaja ovim protokolima može biti jedan ili dva računala (za svaku funkciju/protokol/spremište podataka posebno). U slučaju Filozofskog fakulteta to je jedno računalo.

Kod preuzimanja pošte protokolima POP i IMAP, korisničko se računalo mora spojiti na e-mail poslužitelj, te predstaviti korisničkim imenom i zaporkom.

Kako bi se zaštitili od slanja neželjene pošte (tzv. spam), administratori e-mail poslužitelja se od toga brane tako da:

 • ograničavaju slanje pošte na lokalni server (dopušteno samo korisnicima lokalne mreže i poslužiteljima iz svijeta koji su u sustavu DNS deklarirani kao e-mail poslužitelji),
 • omogućuju autentikaciju klijenata korištenjem modificiranih inačica protokola SMTP,
 • koriste ostale metode zaštite koje ovdje nećemo navoditi.
Nazivi poslužitelja
Pravo ime računala kojeg koristimo za e-mail poslužitelj je deenes.ffzg.hr, a nadimci su mu mudrac, mail i pop (među ostalima). Sva ta imena danas odgovaraju IP adresi 193.198.212.8 (ako do sada i niste znali da se sav promet na Internetu dešava adresirajući računala ovakvim nizovima brojeva, primite to na znanje sada).
 • mudrac.ffzg.hr je naziv kojeg uobičajeno koriste korisnici za terminalski rad, iz povijesnih razloga
 • pop.ffzg.hr je naziv za računalo s kojeg se pristigla pošta (tzv. incoming mail) preuzima protokolom POP
 • mail.ffzg.hr je naziv računala za slanje pošte (tzv. outgoing mail) protokolom SMTP i preuzimanje pristigle pošte (tzv. incoming mail) protokolom IMAP
Podešavanje e-mail programa na korisničkom računalu koristeći POP protokol

Očito, korisničko računalo, da bi se spojilo na e-mail poslužitelj, mora imati sljedeće podatke:

 • naziv poslužitelja sa sandučićem dolazne pošte, korisničko ime i zaporku za autentikaciju za preuzimanje pošte na tom poslužitelju,
 • naziv poslužitelja za odlaznu poštu i eventualno korisničko ime i zaporku za autentikaciju za slanje pošte tom poslužitelju.

Kako bi e-mail program na korisničkom računalu mogao automatski izgenerirati adresiran odgovor na pridošlo pismo, on mora znati vaše ime i e-mail adresu ili barem e-mail adresu.

U slučaju da koristite Outlook ovi se podaci upisuju u ekranima do kojih se dođe kroz Tools > Accounts. Korisnik može imati, i često ima, više e-mail računa, tzv. accounts. Odaberete jedan od njih i kliknite Properties ili Change (ovisno o inačici programa).

Podaci potrebni za podešavanje programa

Povratna adresa (reply address) Vaša e-mail adresa (obično oblika iprezime@ffzg.hr)
POP/Incoming server pop.ffzg.hr
SMTP/Outgoing server mail.ffzg.hr
Korisničko ime (username) Vaše korisničko ime za e-mail (ne upisuje se @ffzg.hr)
Zaporka (password) Zaporka Vašeg e-mail korisničkog računa
Ako korisničko računalo fizički nije na Filozofskom fakultetu
Potrebno je uključiti autentikaciju u programu. U slučaju da koristite Outlook uključite opciju My Outgoing mail (SMTP) server requires authentication, a unutar nje Use same settings as my incoming mail server (ovo može biti uključeno i ako je računalo na FFZG, bez posljedica).
Ako se želi postići sigurna komunikacija između klijenta i poslužitelja
Unutar programa potrebno je naznačiti da želite koristiti kriptiranu konekciju (koristeći SSL/TLS). Ako koristite Outlook izaberite More settings, zatim Advanced, te u grupi Outgoing server (SMTP) upišite 465 za broj porta (umjesto 25) i uključite kvačicu na This server requires an encrypted connection (SSL), kliknite na OK i Next koliko već treba da se sve pozatvara.
Ako ne želite automatsko brisanje pošte iz poslužiteljskog sandučića
Outlook korisnici mogu uključiti opciju Leave a copy of messages on the server i odgovarajuće podopcije.
Podešavanje e-mail programa na korisničkom računalu koristeći IMAP protokol

Očito, korisničko računalo, da bi se spojilo na e-mail poslužitelj, mora imati sljedeće podatke:

 • naziv poslužitelja sa sandučićem dolazne pošte, korisničko ime i zaporku za autentikaciju za preuzimanje pošte na tom poslužitelju,
 • naziv poslužitelja za odlaznu poštu i eventualno korisničko ime i zaporku za autentikaciju za slanje pošte tom poslužitelju.

Kako bi e-mail program na korisničkom računalu mogao automatski izgenerirati adresiran odgovor na pridošlo pismo, on mora znati vaše ime i e-mail adresu ili barem e-mail adresu.

U slučaju da koristite Outlook ovi se podaci upisuju u ekranima do kojih se dođe kroz Tools > Accounts. Korisnik može imati, i često ima, više e-mail računa, tzv. accounts. Odaberete jedan od njih i kliknite Properties ili Change (ovisno o inačici programa).

Podaci potrebni za podešavanje programa

Povratna adresa (reply address) Vaša e-mail adresa (obično oblika iprezime@ffzg.hr)
IMAP/Incoming server mail.ffzg.hr
SMTP/Outgoing server mail.ffzg.hr
Korisničko ime (username) Vaše korisničko ime za e-mail (ne upisuje se @ffzg.hr)
Zaporka (password) Zaporka Vašeg e-mail korisničkog računa
Neophodne postavke
Unutar programa potrebno je naznačiti broj porta kojim želite komunicirati s poslužiteljem. Ako koristite Outlook izaberite More settings, zatim Advanced, te u grupi Incoming server (IMAP) upišite 993 za broj porta (umjesto 143) i uključite kvačicu na This server requires an encrypted connection (SSL), a u grupi Outgoing server (SMTP) upišite 465 za broj porta (umjesto 25) i uključite kvačicu na This server requires an encrypted connection (SSL), kliknite na OK i Next koliko već treba da se sve pozatvara.
Ako korisničko računalo fizički nije na Filozofskom fakultetu
Potrebno je uključiti autentikaciju u programu. U slučaju da koristite Outlook uključite opciju My Outgoing mail (SMTP) server requires authentication, a unutar nje Use same settings as my incoming mail server (ovo može biti uključeno i ako je računalo na FFZG, bez posljedica).
Detaljne upute za podešavanje e-mail programa